Rector of Thammasat University and Dean of Faculty of Social Sciences, University of Victoria, Canada, in MOU Signing Ceremony 6 November 2018

Executives from Korea National University of Education (KNUE), South Korea 1 November 2018

Thammasat University has organized an international human resources conference “Human Resources Management in Higher Education” 26 October 2018

Road Show @ China Education Expo 2018 (CEE), Beijing, People’s Republic of China 20 October 2018

 

ประชุมผู้บริหารคณะ สำนัก สถาบันและเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 2

     รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผศ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ จัดประชุมผู้บริหารคณะ สำนัก สถาบันและเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ มธ.ศูนย์รังสิต โดยผู้บริหารฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้แจ้งนโยบายและแนวทางการดำเนินการเพื่อร่วมกับผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปสู่ความเป็นนานาชาติและเพื่อให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่ลำดับที่สูงขึ้นในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั้งโลก โดยได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งบันประสบการณ์ในเรื่องดังต่อไปนี้

     หารือประเด็นที่เกี่ยวกับนโยบาย Stategic Partnership ของมหาวิทยาลัย แนวทางการจัดสรรทุนการศึกษาให้นักศึกษาต่างชาติ การร่วมกันในการเดินทางไปรับนักศึกษาต่างชาติผ่านสถานทูตไทยในประเทศกลุ่ม CLMV การส่งนักศึกษาไทยไปแลกเปลี่ยน และประเด็น Internationalization

     นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ข้อสรุปการจัดประชุมเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2561 จะเป็นการเชิญผู้อำนวยการหลักสูตรนานาชาติเข้าร่วมหารือในประเด็นการรับนักศึกษาต่างชาติอีกครั้ง

ข้อมูลและรูปเพิ่มเติม


ธรรมศาสตร์จับมือสภาอุตสาหกรรมฯ สร้างนวัตกรรม-คนรุ่นใหม่รองรับ EEC


วิเทศสัมพันธ์สัญจรธรรมศาสตร์ ลำปาง


วิเทศสัมพันธ์เสวนา ครั้งที่ 1

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ Nobel Laureates: Brideges 2018 หัวข้อ "The Many Frontiers of Physics" โดย เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ปี 2004 Prof. David J. Gross วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1,000 ที่นั่ง บร.4 มธ.ศูนย์รังสิต ลงทะเบียนออนไลน์ตาม QR quote

กองวิเทศสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี แบบไม่รับปริญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศในภูมิภาคเอเชียโอเชเนีย โดยยื่นใบสมัครผ่านคณะต้นสังกัด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

กองวิเทศสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ AIMS ณ Hannam University สาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอเมริกาเหนือและ TU-ISEP ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 21 ธันวาคม 2561

ผลการคัดเลือกรักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2562

DAAD มอบทุนฝึกอบรม ณ เมือง Hannover ประเทศเยอรมนี สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย หรือหัวหน้างานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ทุนแลกเปลี่ยนไปสหรัฐอเมริกา YSEALI Professional Fellowship Program ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายนนี้

ประกาศทุน Hong Kong PhD Fellowship Scheme 2019/20

international Newsletter "Great Voyage" Vol.17 จาก Doshisha University ประเทศญี่ปุ่น

Summer Institute at Oriel College Oxford, offers a 2 weeks programme on variety of fields. For more information, please visit website : www.oxfordsummerinstitute.com

International Exchange Program Calendar

ตารางข้อมูลสำรวจ MOU และกิจกรรมที่มี

Scholarship Agreement for Foreign Students Studying Towards a Degree

แบบฟอร์มข้อมูลหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ประจำปี 2560-2561

แบบฟอร์มข้อมูลความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา (ODA) ประจำปี 2560

แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานต่างประเทศที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่

Annual International Training Course: 1. ข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอระหว่างปี2560-2562 / 2. หัวข้อหลักสำหรับการจัดหลักสูตร / 3. แนวทางการจัดทำรายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม ดูงาน สัมมนานานาชาติ

Tuition Fee Form (แบบฟอร์มสรุปอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา)

Office of International Affairs Thammasat University

Dhammanathee building 

2 Pra Chan Rd., Pra Nakorn Bangkok 10200 THAILAND

Tel. (662) 224-8104 , 613-2046-8

Fax. (662) 623-5289

Thammasat

About TU

Academic

Admission

 For International Students

Admission

International Students Services

Student Activities

Student Voices

For Thai Students

Thammasat Abroad

Exchange Program

Scholarship

Student Voices 

OIA Email : info.inter@tu.ac.th

Mobility : mobility@oia.tu.ac.th

Collaboration : collaboration@oia.tu.ac.th