Thammasat Rector and Executives visited Tsinghua University, China
On 30 November 2018

Thammasat Rector and Executives visited Peking University, Beijing, China
On 30 November 2018

Thammasat Rector and Executives visited Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China On 28 November 2018

Thammasat Rector and Executives visited Shanghai International Studies University (SISU), Shanghai, China
On 28 November 2018

 

ประชุมผู้บริหารคณะ สำนัก สถาบันและเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 2

     รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผศ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ จัดประชุมผู้บริหารคณะ สำนัก สถาบันและเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ มธ.ศูนย์รังสิต โดยผู้บริหารฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้แจ้งนโยบายและแนวทางการดำเนินการเพื่อร่วมกับผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปสู่ความเป็นนานาชาติและเพื่อให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่ลำดับที่สูงขึ้นในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั้งโลก โดยได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งบันประสบการณ์ในเรื่องดังต่อไปนี้

     หารือประเด็นที่เกี่ยวกับนโยบาย Stategic Partnership ของมหาวิทยาลัย แนวทางการจัดสรรทุนการศึกษาให้นักศึกษาต่างชาติ การร่วมกันในการเดินทางไปรับนักศึกษาต่างชาติผ่านสถานทูตไทยในประเทศกลุ่ม CLMV การส่งนักศึกษาไทยไปแลกเปลี่ยน และประเด็น Internationalization

     นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ข้อสรุปการจัดประชุมเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2561 จะเป็นการเชิญผู้อำนวยการหลักสูตรนานาชาติเข้าร่วมหารือในประเด็นการรับนักศึกษาต่างชาติอีกครั้ง

ข้อมูลและรูปเพิ่มเติม


ธรรมศาสตร์จับมือสภาอุตสาหกรรมฯ สร้างนวัตกรรม-คนรุ่นใหม่รองรับ EEC


วิเทศสัมพันธ์สัญจรธรรมศาสตร์ ลำปาง


วิเทศสัมพันธ์เสวนา ครั้งที่ 1

ประกาศรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในภูมิภาคยุโรป และสแกนดิเนเวีย ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2562

กองวิเทศสัมพันธ์ รับกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Programme ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อไปศึกษาแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเครือข่ายโครงการ AIMS ในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม บรูไนดารุสซาราม และฟิลิปปินส์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

กองวิเทศสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี แบบไม่รับปริญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศในภูมิภาคเอเชียโอเชเนีย โดยยื่นใบสมัครผ่านคณะต้นสังกัด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

ประกาศรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอเมริกาเหนือและ TU-ISEP ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 21 ธันวาคม 2561

ผลการคัดเลือกรับศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2562

international Newsletter "Great Voyage" Vol.17 จาก Doshisha University ประเทศญี่ปุ่น

Summer Institute at Oriel College Oxford, offers a 2 weeks programme on variety of fields. For more information, please visit website : www.oxfordsummerinstitute.com

International Exchange Program Calendar

ตารางข้อมูลสำรวจ MOU และกิจกรรมที่มี

Scholarship Agreement for Foreign Students Studying Towards a Degree

แบบฟอร์มข้อมูลหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ประจำปี 2560-2561

แบบฟอร์มข้อมูลความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา (ODA) ประจำปี 2560

แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานต่างประเทศที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่

Annual International Training Course: 1. ข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอระหว่างปี2560-2562 / 2. หัวข้อหลักสำหรับการจัดหลักสูตร / 3. แนวทางการจัดทำรายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม ดูงาน สัมมนานานาชาติ

Tuition Fee Form (แบบฟอร์มสรุปอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา)

Office of International Affairs Thammasat University

Dhammanathee building 

2 Pra Chan Rd., Pra Nakorn Bangkok 10200 THAILAND

Tel. (662) 224-8104 , 613-2046-8

Fax. (662) 623-5289

Thammasat

About TU

Academic

Admission

 For International Students

Admission

International Students Services

Student Activities

Student Voices

For Thai Students

Thammasat Abroad

Exchange Program

Scholarship

Student Voices 

OIA Email : info.inter@tu.ac.th

Mobility : mobility@oia.tu.ac.th

Collaboration : collaboration@oia.tu.ac.th