*******************************************************

Q&A โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

1. นักศึกษาแลกเปลี่ยนคือใคร ?
•    นักศึกษาแลกเปลี่ยนคือนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ไปลงทะเบียนเรียน วิชาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญา  ในต่างประเทศภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยคู่สัญญานั้นและนำรายวิชา/หน่วยกิตกลับมาเรียนที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็รับนักศึกษา ต่างชาติมาเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนภายใต้ เงื่อนไขเดียวกัน

3. ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนคืออะไร ?
•    เป็นปฏิทินประจำปีที่แจ้งกำหนดการรับสมัครโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนแต่ละ โครงการ/ประเทศว่าจะเปิดรับสมัครเดือนอะไร เพื่อให้นักศึกษาได้วางแผนการเรียนและเตรียมตัวให้พร้อมมากที่สุด

4. กระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเป็นอย่างไรบ้าง?
•    ดูรายละเอียดได้ที่ http://inter.tu.ac.th/index.php/application-process

5. สามารถค้นหาข้อมูลมหาวิทยาลัยคู่สัญญาที่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ที่
•    ดูรายละเอียดได้ที่ http://inter.tu.ac.th/index.php/partner-university

6. โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจะประกาศรับสมัครเมื่อไร? จะเตรียมตัวอย่างไร ?
•    ดูได้จากปฏิทินการรับสมัครได้ที่ http://inter.tu.ac.th/index.php/calendar หรือสอบถามได้ที่งานส่งเสริมการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ ตึกโดม ชั้น 1 หรือโทร. 02-6133022, 3024
•    ขั้นตอนหรือการเตรียมตัวต่างๆ ของแต่ละโครงการ สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซด์วิเทศฯ http://inter.tu.ac.th/index.php/2012-06-15-04-15-55/2012-06-15-04-50-51 เลือกหัวข้อ Announcement for the Exchange Program

7. ถ้าไม่มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL, IELTS) แต่อยากไปแลกเปลี่ยนจะสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนได้หรือไม่?
•    สามารถไปแลกเปลี่ยนได้ด้วยหลักสูตรภาษาอื่น เช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย ภาษาจีน ฯลฯ  ที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญาแห่งนั้นกำหนด โดยต้องยื่นผลคะแนนทดสอบจากศูนย์สอบภาษานั้น หรือใช้เอกสารอื่นที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญากำหนดไว้ได้ เช่น จดหมายรับรองจากอาจารย์ที่สอนภาษานั้นๆ

8. จะวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างไร แพงมากหรือเปล่า
•    ให้แบ่งค่าใช้จ่ายเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นค่าใช้จ่ายก่อนไปแลกเปลี่ยน เช่น ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าตรวจร่างกาย ค่าทำประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ  ค่าหนังสือเดินทาง ค่า Visa   ค่าใช้จ่ายส่วนที่สองเป็นค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าหนังสือ ค่าสันทนาการต่างๆ
•    แนะนำให้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้จากเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยที่จะไปแลกเปลี่ยน
•    หรือสอบถามจากรุ่นพี่ที่ไปแลกเปลี่ยนกลับมาแล้ว
หมาย เหตุ กองวิเทศสัมพันธ์ลองจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลก เปลี่ยนเพื่อใช้สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ http://inter.tu.ac.th/index.php/2012-06-15-04-15-55/thammasat-abroad

9. อยู่ปี 4 แล้ว จะไปแลกเปลี่ยนได้หรือไม่
•    ทำได้แต่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ทั้งนี้จะพิจารณาจากแผนการเรียน และเมื่อนักศึกษากลับจากแลกเปลี่ยนจะต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา

10. ไปเรียนแลกเปลี่ยน1-2 ภาค (1ปีการศึกษา)แล้วจะกลับมาจบและรับปริญญาพร้อมเพื่อนหรือไม่
•    นักศึกษาต้องกลับมาลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีก 1 เทอม ส่วนจะได้รับปริญญาพร้อมเพื่อนหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการวางแผนการเรียนก่อน เดินทางไปแลกเปลี่ยน

11. เป็นห่วงเรื่องเกียรตินิยม ถ้าเวลาเรียน ไปแลกเปลี่ยนด้วยมากกว่า 4 ปีจะหมดสิทธิขอเกียรตินิยมหรือไม่
•    ไม่มีผลต่อเกียรตินิยม การไปแลกเปลี่ยนเป็นการนับเวลาเรียนต่อเนื่องเหมือนเรียนปกติที่มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์และไม่ต้องลาพักการศึกษาเพียงแต่ย้ายไปเรียนในต่างประเทศและนำ วิชากลับมาเทียบโอนได้

12. อยากไปแลกเปลี่ยน แต่ GPA ไม่ถึง 3 หมดสิทธิสมัครหรือเปล่า ??
•    โครงการ TU-ISEP ประเทศสหรัฐอเมริกาและ International รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการที่มี GPA ไม่น้อยกว่า 2.8 หรือในบางโครงการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนดคุณสมบัติ GPA ไม่น้อยกว่า 2.8

Office of International Affairs Thammasat University

Dhammanathee building 

2 Pra Chan Rd., Pra Nakorn Bangkok 10200 THAILAND

Tel. (662) 224-8104 , 613-2046-8

Fax. (662) 623-5289

Thammasat

About TU

Academic

Admission

 For International Students

Admission

International Students Services

Student Activities

Student Voices

For Thai Students

Thammasat Abroad

Exchange Program

Scholarship

Student Voices 

OIA Email : info.inter@tu.ac.th

Mobility : mobility@oia.tu.ac.th

Collaboration : collaboration@oia.tu.ac.th