โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ

 
 
ขั้นตอนการเตรียมตัวเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกประกอบไปด้วย 
 
 นักศึกษาที่ได้ผ่านการคัดเลือก
 
ค่าใช้จ่ายสำหรับการไปแลกเปลี่ยน
 
Frequently asked questions

 


ขั้นตอนการเตรียมตัวเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1.  ต้องศึกษาใน มธ ไม่น้อยกว่า 1 ปี  

2.  GPA  ไม่ต่ำกว่า 2.8 สำหรับบางโครงการ หรือ 3.0 (เกณฑ์โดยทั่วไป)  

3. การเตรียมผลคะแนนทางภาษาตามที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญากำหนด
- ผลสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL IBT / PBT  , IELTS
- ผลภาษาต่างประเทศ ตามที่มหาวิทยาลัยที่เป็น Host University กำหนด เช่น  DELF , HSK ,  JLPT , RUSSIAN เป็นต้น
 
4. คิด/วางเป้าหมายไปประเทศใด / ไปมหาวิทยาลัยใด (ควรวางแผนไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนการสมัคร)

5. ติดต่อกองวิเทศสัมพันธ์เพื่อการวางแผนการสมัคร ตรวจสอบรายละเอียดการรับสมัครแต่ละภูมิภาค  เช่น เอเชีย ยุโรป  อเมริกา เป็นต้น  

6. ติดตามการประกาศรับสมัครของกองวิเทศสัมพันธ์ 

7.  จัดทำ STUDY PLAN (แผนการศึกษาในต่างประเทศ) โดยเฉพาะการได้รับอนุมัติเรื่องวิชาที่ต้องการทำการโอน กลับมา โดยปรึกษากับคณะต้นสังกัด  

8. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ ผ่านคณะต้นสังกัด เมื่อคณะรับรองใบสมัครและข้อมูลการสมัครแล้ว คณะ จะส่งใบสมัครมายังกองวิเทศสัมพันธ์

 


เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกประกอบไปด้วย  

    - ความสามารถในการเป็นตัวแทนที่ดี มธ. /ประเทศไทย

 
    - ความใจในตัวตน จิตวิญญาณ และความเป็นธรรมศาสตร์

 
    - กิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคม    


    - ความสามารถทางการสื่อสารและภาษา

 


นักศึกษาที่ได้ผ่านการคัดเลือก

- นักศึกษาจะได้รับการเสนอชื่อไปยังมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ โดยที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญาจะดำเนินการพิจารณาใบสมัครและพิจารณาการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาเอง หากนักศึกษาได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญา กองวิเทศสัมพันธ์จะแจ้งผลให้ทราบในทันที

- นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเข้ากองทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยอัตราค่าธรรมเนียมคืออัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จ่ายปกติที่ มธ

 


 ค่าใช้จ่ายสำหรับการไปแลกเปลี่ยน

1. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกไปแลกเปลี่ยนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยน ซึ่ง ค่าธรรมเนียมจะเป็นอัตราเดียวกับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จ่ายปกติที่ มธ

2. ค่าใช้จ่ายในการไปแลกเปลี่ยน   จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

ส่วนแรก -  ค่าใช้จ่ายก่อนไปแลกเปลี่ยน เช่น ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าตรวจร่างกาย ค่าทำประกันสุขภาพ+อุบัติเหตุ  ค่าหนังสือเดินทาง ค่า Visa 

ส่วนที่สอง - ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าหนังสือ ค่าสันทนาการต่างๆ แนะนำให้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้จากเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยที่จะไปแลกเปลี่ยน

 


 

 Frequently asked questions

1. นักศึกษาแลกเปลี่ยนคือใคร ?

นักศึกษาแลกเปลี่ยนคือนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ไปลงทะเบียนเรียนวิชา ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญา  ในต่างประเทศภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยคู่สัญญานั้นและนำรายวิชา/หน่วยกิตกลับมาเรียนที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็รับนักศึกษา ต่างชาติมาเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนภายใต้ เงื่อนไขเดียวกัน

2. ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนคืออะไร ?

เป็นปฏิทินประจำปีที่แจ้งกำหนดการรับสมัครโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนแต่ละ โครงการ/ประเทศว่าจะเปิดรับสมัครเดือนอะไร เพื่อให้นักศึกษาได้วางแผนการเรียนและเตรียมตัวให้พร้อมมากที่สุด

3. สามารถค้นหาข้อมูลมหาวิทยาลัยคู่สัญญาที่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ที่

ดูรายละเอียดได้ที่ http://oia.tu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=168&Itemid=242

4. โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจะประกาศรับสมัครเมื่อไร? จะเตรียมตัวอย่างไร ?

ดูได้จากปฏิทินการรับสมัครได้ที่ http://inter.tu.ac.th/index.php/calendar หรือสอบถามได้ที่งานส่งเสริมการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ ตึกธรรมนที ชั้น 1 หรือโทร. 02-613 2046 -47

5. ถ้าไม่มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL, IELTS) แต่อยากไปแลกเปลี่ยนจะสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนได้หรือไม่?

หากมาหวิทยาลัยคู่สัญญามีหลักสูตรภาษาอื่น เช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย ภาษาจีน ฯลฯ สามารถใช้ผลคะแนนของภาษานั้นๆในการสมัครตามที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญาแห่งนั้นกำหนด โดยต้องยื่นผลคะแนนทดสอบจากศูนย์สอบภาษานั้น หรือใช้เอกสารอื่นที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญากำหนดไว้ได้ เช่น จดหมายรับรองจากอาจารย์ที่สอนภาษานั้นๆ

6. จะวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างไร แพงมากหรือเปล่า

การแบ่งค่าใช้จ่าย ควรแบ่งเป็นสองส่วน ดังนี้

ส่วนแรก -  ค่าใช้จ่ายก่อนไปแลกเปลี่ยน เช่น ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าตรวจร่างกาย ค่าทำประกันสุขภาพ+อุบัติเหตุ  ค่าหนังสือเดินทาง ค่า Visa  

ส่วนที่สอง - ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าหนังสือ ค่าสันทนาการต่างๆ

  • แนะนำให้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้จากเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยที่จะไปแลกเปลี่ยน
  • หรือสอบถามจากรุ่นพี่ที่ไปแลกเปลี่ยนกลับมาแล้ว

7. อยู่ปี 4 แล้ว จะไปแลกเปลี่ยนได้หรือไม่

ทำได้แต่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ทั้งนี้จะพิจารณาจากแผนการเรียน และเมื่อนักศึกษากลับจากแลกเปลี่ยนจะต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา

8. ไปเรียนแลกเปลี่ยน1-2 ภาค (1ปีการศึกษา)แล้วจะกลับมาจบและรับปริญญาพร้อมเพื่อนหรือไม่

นักศึกษาต้องกลับมาลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีก 1 เทอม ส่วนจะได้รับปริญญาพร้อมเพื่อนหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการวางแผนการเรียนก่อน เดินทางไปแลกเปลี่ยน

9. เป็นห่วงเรื่องเกียรตินิยม ถ้าเวลาเรียน+ไปแลกเปลี่ยนด้วยมากกว่า 4 ปีจะหมดสิทธิขอเกียรตินิยมหรือไม่

ไม่มีผลต่อเกียรตินิยม การไปแลกเปลี่ยนเป็นการนับเวลาเรียนต่อเนื่องเหมือนเรียนปกติที่มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์และไม่ต้องลาพักการศึกษาเพียงแต่ย้ายไปเรียนในต่างประเทศและนำ วิชากลับมาเทียบโอนได้

10. อยากไปแลกเปลี่ยน แต่ GPA ไม่ถึง 3 หมดสิทธิสมัครหรือเปล่า ??

บางโครงการ / บางประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนดคุณสมบัติ GPA ไม่น้อยกว่า 2.8 สำหรับปริญญาตรี ซึ่งนักศึกษาสามารถสมัครได้แต่ทั้งนี้จะต้องมีผลคะแนนภาษาที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ด้วย 

 

Tha Prachan :

Office of International Affairs

Dhammanathee building 

2 Pra Chan Rd., Pra Nakorn 

Bangkok 10200 THAILAND

Rangsit Center :

Office of International Affairs

Visitaksorn Building (Social Sciences Building2)

99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang,

Rangsit, Prathumthani 12121 Thailand                

General Inquiry :

info.inter@tu.ac.th

 

Exchange Program  :     

mobility@oia.tu.ac.th            

 

         

MOU & Visit :

collaboration@oia.tu.ac.th

 

Consortium/Short Program :

issara.s@oia.tu.ac.th

 

Tel : Exchange Program : (662) 613-2047 , 613-3023                    MOU , Protocol & Visit : (662)613-3023                        Fax. (662) 623-5289  

  Thammasat International Office         Thammasat International Students         OIAthammasat            OIA Thammasat