การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต

คณะศิลปศาสตร์

 

Office of International Affairs

Thammsat University

Tel. (662) 224-8104 , 613-2046-8

Fax. (662) 623-5289

OIA Email : info.inter@tu.ac.th

Division of Mobility :

inter-mobility@tu.ac.th

Division of Collaboration :

tu_collaboration@tu.ac.th

Website : http://inter.tu.ac.th

Thammasat

About TU

Academic

Admission

 For International Students

Admission

International Students Services

Student Activities

Student Voices

For Thai Students

Thammasat Abroad

Exchange Program

Scholarship

Student Voices