Exchange Program : Japan

 

 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 2

 

ประกาศฯ : Download 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)   


ประกาศฯ :  
Download   

โครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (เทอมFALL 2021) รอบ 2

 

ปิดรับสมัคร - 15 มีนาคม 2564

หมายเหตุ- นักศึกษาต้องส่งใบสมัครผ่านคณะมาให้กองวิเทศสัมพันธ์ จึงจำเป็นจะต้องตรวจสอบวันปิดรับสมัครของคณะด้วยเพราะจะคนละวันกัน

 

ประกาศ  Download 

ใบสมัครโครงการแลกเปลี่ยน   Download

รายละเอียดมหาวิทยาลัย Kansai,Chugoku,Shikoku,Kyushu,Okinawa   Download

รายละเอียดมหาวิทยาลัย Kanto Chubu Tohoku Hokkaido    Download

 

โครงการแลกเปลี่ยนพร้อมโอกาสสมัครขอรับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น Monbukagakusho ณ Ochanomizu University และ Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564

 

ประกาศ  Download      /     ใบสมัครโครงการแลกเปลี่ยน Download

-------------------

ใบสมัคร MEXT : Ochanomizu University (กรณีเลือกไป Ochanomizu University)

Download

 

ใบสมัคร MEXT : Tokyo Gakugei University (กรณีเลือกไป Tokyo Gakugei University)

Download

 

**นักศึกษาจะต้องส่งใบสมัครโครงการแลกเปลี่ยนพร้อมหลักฐานที่กำหนด + ใบสมัคร MEXT ของมหาวิทยาลัยที่เลือกไปพร้อมหลักฐานที่กำหนด**

 

 Announcement of exchange program with scholarship opportunity at Shimane University (Fall 2021)

 

Announcement  

 


 Announcement of qualified students for Japan Exchange Program (Fall 2021)

 Announcement  

 


 Announcement of eligible candidates for an interview of Japan Exchange Program (Fall 2021)

 

 Announcement  

 

 


 Japan Exchange Program Announcement (Fall 2021)

   Announcement    Application      

    List of universities in Kanto / Chubu / Tohoku / Hokkaido     
    List of universities in Kansai / Chugoku /Shikoku / Kyushu & Okinawa    

 


 โครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น และ โครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Programme ปีการศึกษา 2563 (เทอม Spring 2021)

ประกาศ

ใบสมัคร 

เอกสารแนบ โครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น 

                 โครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Programme  

 

รับสมัครแล้ววันนี้ - 31 สิงหาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการแลกเปลี่ยน ณ Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

ประกาศ 

โครงการแลกเปลี่ยน Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น (เมษายน - สิงหาคม 2564)

ประกาศ    

 

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 2

ประกาศ   

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่น และสมัครทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)    

        1. วันและเวลาสอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป
        2. สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมวิเทศสัมพันธ์ ชั้น M ตึกวิศิษฎ์อักษร (อาคาร SC2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
        3. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วัน-เวลา และลำดับการเข้าสอบสัมภาษณ์ ปรากฏตามเอกสารแนบ

คณะวารสารศาสตร์ฯ

คณะศิลปศาสตร์

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่น และสมัครทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)

ประกาศ

- รายละเอียดมหาวิทยาลัยคู่สัญญาที่เปิดรับสำหรับภูมิภาค Kanto / Chubu / Tohoku / Hokkaido

-รายละเอียดมหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครภูมิภาค Kansai / Chugoku / Shikoku / Kyushu&Okinawa

ใบสมัคร

ใบสมัครทุนส่งเสริม

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ใบประกาศ กลุ่มที่ 1 ใบประกาศ กลุ่มที่ 2

 


 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ

 

- รายละเอียดมหาวิทยาลัยคู่สัญญาที่เปิดรับสำหรับภูมิภาค Kanto / Chubu / Tohoku / Hokkaido  :

 

- รายละเอียดมหาวิทยาลัยคู่สัญญาที่เปิดรับสำหรับภูมิภาค Kansai / Chugoku /Shikoku /Kyushu & Okinawa : 

 

ใบสมัคร

ใบสมัครทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน

 

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนศ.แลกเปลี่ยนรับทุน JASSO ณ The University of Kitakyushu ปีการศึกษา 2562 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 14 มิถุนายน 2562

ประกาศ 

 

 


ประกาศรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 2)  

เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ - 22 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศ 

รายละเอียดมหาวิทยาลัยคู่สัญญาที่เปิดรับ  

ใบสมัคร

 

 

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาที่มีสิทธิ์เสนอชื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ - 21 ธันวาคม 2561

ประกาศ 

 

รายละเอียดมหาวิทยาลัยคู่สัญญาที่เปิดรับ   

ใบสมัคร 

 

ประกาศผลการคัดเลือกนักสึกษาที่มีสิทธิ์เสนอชื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย Yokohama City University (ภาค Spring 2019) 

 

 ประกาศโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Yokahama City University ประเทศญี่ปุ่น (ภาค Spring 2019) เปิดรับสมัครถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2561

ประกาศ 

ใบสมัคร

รายละเอียด  https://www.yokohama-cu.ac.jp/en/

               https://www.yokohama-cu.ac.jp/en/academics/exchange/exchangeinfo/

 

Exchange program (SPACE-J program) with Jasso Scholarship at Saga University, open for application now - 13 March 2018

ใบประกาศและใบสมัคร

 

 

Announcement for the successful candidates for the Exchange Program (Japan) 2018

ใบประกาศ

 

 

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kyushu University Business School ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ถึง 23 กพ 61

ใบประกาศ

 

 

Announcement for the list of candidates of the Exchange Program ( JAPAN)

ใบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ 

 

 

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่2) เปิดรับสมัครแล้วถึงวันที่ 8 มกราคม 2561

ใบประกาศ ใบสมัคร

 

 

 

 

Tha Prachan :

Office of International Affairs

Dhammanathee building 

2 Pra Chan Rd., Pra Nakorn 

Bangkok 10200 THAILAND

Rangsit Center :

Office of International Affairs

Visitaksorn Building (Social Sciences Building2)

99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang,

Rangsit, Prathumthani 12121 Thailand                

General Inquiry :

info.inter@tu.ac.th

 

Exchange Program  :     

mobility@oia.tu.ac.th            

 

         

MOU & Visit :

collaboration@oia.tu.ac.th

 

Consortium/Short Program :

issara.s@oia.tu.ac.th

 

Tel : Exchange Program : (662) 613-2047 , 613-3023                    MOU , Protocol & Visit : (662)613-3023                        Fax. (662) 623-5289  

  Thammasat International Office         Thammasat International Students         OIAthammasat            OIA Thammasat