Articles

วิเทศสัมพันธ์สัญจรธรรมศาสตร์ ลำปาง

     วิเทศสัมพันธ์สัญจรธรรมศาสตร์ ลำปาง ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการวิเทศสัมพันธ์สัญจรธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริฐสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ พบผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เพื่อถ่ายทอดนโยบายความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยผ่าน Strategic Partnership และเผยแพร่โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศที่มีกว่า 200 มหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริหารศูนย์ลำปาง นำทีมผู้บริหารศูนย์ลำปางให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้พบกับนักศึกษาธรรมศาสตร์ ลำปาง เพื่อให้ข้อมูลช่องทางการรับข่าวสารและการความเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมฟังบรรยายเป็นจำนวนมาก
     นอกจากนี้ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ยังได้เยี่ยมชมอาคารนวัตกรรมบริการ มธ.ศูนย์ลำปาง ซึ่งมีห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ที่มีฐานข้อมูลวิชาการและทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้บริการกับบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงผู้มาใช้บริการจากภายนอก นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมหอประชุมใหม่ของอาคารฯ ที่สามารถรองรับการจัดประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติได้ถึง 1,000 ที่นั่ง

Office of International Affairs Thammasat University

Dhammanathee building 

2 Pra Chan Rd., Pra Nakorn Bangkok 10200 THAILAND

Tel. (662) 224-8104 , 613-2046-8

Fax. (662) 623-5289

Thammasat

About TU

Academic

Admission

 For International Students

Admission

International Students Services

Student Activities

Student Voices

For Thai Students

Thammasat Abroad

Exchange Program

Scholarship

Student Voices 

OIA Email : info.inter@tu.ac.th

Mobility : mobility@oia.tu.ac.th

Collaboration : collaboration@oia.tu.ac.th