วิเทศสัมพันธ์สัญจรธรรมศาสตร์ ลำปาง

     วิเทศสัมพันธ์สัญจรธรรมศาสตร์ ลำปาง ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการวิเทศสัมพันธ์สัญจรธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริฐสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ พบผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เพื่อถ่ายทอดนโยบายความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยผ่าน Strategic Partnership และเผยแพร่โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศที่มีกว่า 200 มหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริหารศูนย์ลำปาง นำทีมผู้บริหารศูนย์ลำปางให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้พบกับนักศึกษาธรรมศาสตร์ ลำปาง เพื่อให้ข้อมูลช่องทางการรับข่าวสารและการความเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมฟังบรรยายเป็นจำนวนมาก
     นอกจากนี้ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ยังได้เยี่ยมชมอาคารนวัตกรรมบริการ มธ.ศูนย์ลำปาง ซึ่งมีห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ที่มีฐานข้อมูลวิชาการและทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้บริการกับบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงผู้มาใช้บริการจากภายนอก นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมหอประชุมใหม่ของอาคารฯ ที่สามารถรองรับการจัดประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติได้ถึง 1,000 ที่นั่ง

Page 14 of 14

 

Tha Prachan :

Office of International Affairs

Dhammanathee building 

2 Pra Chan Rd., Pra Nakorn 

Bangkok 10200 THAILAND

Rangsit Center :

Office of International Affairs

Visitaksorn Building (Social Sciences Building2)

99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang,

Rangsit, Prathumthani 12121 Thailand                

General Inquiry :

info.inter@tu.ac.th

 

Exchange Program  :     

mobility@oia.tu.ac.th            

 

         

MOU & Visit :

collaboration@oia.tu.ac.th

 

Consortium/Short Program :

issara.s@oia.tu.ac.th

 

Tel : Exchange Program : (662) 613-2047 , 613-3023                    MOU , Protocol & Visit : (662)613-3023                        Fax. (662) 623-5289  

  Thammasat International Office         Thammasat International Students         OIAthammasat            OIA Thammasat