ประกาศรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) (เริ่มไปศึกษาเดือนมกราคม 2567 เป็นต้นไป)  /  ใบสมัคร

              Announcement of Thammasat University On Exchange Programs with Partner Universities for Academic Year 2023 (Round 2)     /    Application

- ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566(เพื่อไปเรียนเดือนมกราคม 2567)

- Announcement of Thammasat University On Exchange Programs with Partner Universities for Academic Year 2023 (Starting January 2024)

ประกาศผลสัมภาษณ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 (เริ่มศึกษาเดือนกรกฏาคม 2566 เป็นต้นไป)

โครงการแลกเปลี่ยน ณ Keimyung University สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมโอกาสรับทุนภายใต้โครงการ CAMPUS Asia-AIMS Project ประจำภาคการศึกษา Spring 2023 (มีนาคม - มิถุนายน 2566)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 / Announcement of Thammasat University On Exchange Programs with Partner Universities for Academic Year 2023