โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ 

Thammasat University on Exchange Programs with Partner Universities

ขั้นตอนการเตรียมตัวเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

How to prepare for the exchange program

 

 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกประกอบไปด้วย

Selection Criteria 

 

 นักศึกษาที่ได้ผ่านการคัดเลือก

Successful Candidates

 

ค่าใช้จ่ายสำหรับการไปแลกเปลี่ยน

Expenses for the Exchange Program

 
Frequently asked questions

 ขั้นตอนการเตรียมตัวเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / How to prepare for the exchange program

1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ประเภทเรียนเต็มเวลา)
        • ระดับปริญญาตรี ต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมีผลการเรียนไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
        • ระดับปริญญาโท ต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมีผลการเรียนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
2  มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ผ่านเกณฑ์ตามที่ระบุในประกาศรับสมัครในแต่ละรอบการรับสมัคร
3. มีใบรายงานผลการทดสอบภาษาต่างประเทศตามที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญากำหนด และ/หรือมีเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละโครงการตามระบุในประกาศรับสมัครในแต่ละรอบการรับสมัคร
4. หลักสูตรตรีควบโท จะต้องมีหน่วยกิตสะสม ณ วันที่ปิดรับสมัครไม่เกิน 90 หน่วยกิต
4. คิด/วางเป้าหมายไปประเทศใด / ไปมหาวิทยาลัยใด (ควรวางแผนไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนการสมัคร)
5. ติดต่อกองวิเทศสัมพันธ์เพื่อการวางแผนการสมัคร ตรวจสอบรายละเอียดการรับสมัครแต่ละภูมิภาค  เช่น เอเชีย ยุโรป  อเมริกา เป็นต้น
6. ติดตามการประกาศรับสมัครของกองวิเทศสัมพันธ์
7. จัดทำ STUDY PLAN (แผนการศึกษาในต่างประเทศ) โดยเฉพาะการได้รับอนุมัติเรื่องวิชาที่ต้องการทำการโอน กลับมา โดยปรึกษากับคณะต้นสังกัด
8. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ ผ่านคณะต้นสังกัด เมื่อคณะรับรองใบสมัครและข้อมูลการสมัครแล้ว คณะ จะส่งใบสมัครมายังกองวิเทศสัมพันธ์

1. Full-time and currently enrolled Thammasat students
: Bachelor degree: students must have at least 1 academic year result.
: Master degree: students must have studied for at least 1 semester with an academic result from at least 1 semester
2. Meet GPA requirements.
3. Have a language test score as required by a partner university or in accordance with particular conditions as specified in the announcement of Office of International Affairs.
4. Plan for your program abroad around 6 months in advance.
5. Contact Office of International Affairs for more information in the criteria and application requirement.
6. Follow our website/facebook for the announcement of the exchange program.
7. Consult your home faculty on your study plan, as you have to transfer the credits back to Thammasat University after the program is completed.
8. Submit the application form with the required documents via your home faculty. The home faculty will recheck your application and send the application to Office of International Affairs.


เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกประกอบไปด้วย/ Selection Criteria 

1. การพิจารณาแบ่งออกเป็นการพิจารณาเอกสารที่ผู้สมัครยื่น และการสอบสัมภาษณ์
2. เกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย
            ความรู้ความสามารถทางวิชาการ
            ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ
            ศักยภาพในการสร้างชื่อเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประเทศไทย
            การวางแผนการศึกษา
            ความพร้อมในการใช้ชีวิตด้วยตนเอง

1. The consideration process will be divided into two parts: (1) document submission and (2) interview result.
2. Criteria include:
        Academic performance
        Command of languages
        Capacity to represent Thammasat University and Thailand well
        Proposed study plan
        Good preparation for living on one’s own


นักศึกษาที่ได้ผ่านการคัดเลือก/ Successful Candidates

- นักศึกษาจะได้รับการเสนอชื่อไปยังมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ โดยที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญาจะดำเนินการพิจารณาใบสมัครและพิจารณาการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาเอง หากนักศึกษาได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญา กองวิเทศสัมพันธ์จะแจ้งผลให้ทราบในทันที
- นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเข้ากองทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยอัตราค่าธรรมเนียมคืออัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จ่ายปกติที่ มธ

- It is important to note that the Thammasat exchange selection committee will only take a selection decision on Thammasat applicants who meet the criteria for student exchange and deserve to be nominated, but the final decision to accept these nominated students rests with the partner university at their discretion and shall be deemed final.
- Selected students will be categorized as Thammasat exchange students and will pay the academic fees for overseas study at partner universities at the extra rates as stipulated in the announcement of Thammasat University regarding the rate of fees for exchange programs for Bachelor and Master degree students.


 ค่าใช้จ่ายสำหรับการไปแลกเปลี่ยน/ Expenses for Exchange Program

1. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกไปแลกเปลี่ยนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ซึ่ง ค่าธรรมเนียมจะเป็นอัตราเดียวกับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จ่ายปกติที่ มธ
2. ค่าใช้จ่ายในการไปแลกเปลี่ยน   จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
ส่วนแรก -  ค่าใช้จ่ายก่อนไปแลกเปลี่ยน เช่น ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าตรวจร่างกาย ค่าทำประกันสุขภาพ+อุบัติเหตุ  ค่าหนังสือเดินทาง ค่า Visa
ส่วนที่สอง - ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าหนังสือ ค่าสันทนาการต่างๆ แนะนำให้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้จากเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยที่จะไปแลกเปลี่ยน

1. fees for exchange programs
Selected students will be categorized as Thammasat exchange students and will pay the academic fees for overseas study at partner universities at the extra rates as stipulated in the announcement of Thammasat University regarding the rate of fees for exchange programs for Bachelor and Master degree students.
2. Expenses for Exchange Program
First Batch - Expenses before travel abroad : Air fares, Health Checking , Insurance, Visa Application and Passport
Second Batch - Expenses during time abroad : Monthly expenses , Dormitory , Travel Expenses , Books and Test books and etc. Frequently asked questions

1. นักศึกษาแลกเปลี่ยนคือใคร ?
นักศึกษาแลกเปลี่ยนคือนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ไปลงทะเบียนเรียนวิชา ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญา  ในต่างประเทศภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยคู่สัญญานั้นและนำรายวิชา/หน่วยกิตกลับมาเรียนที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็รับนักศึกษา ต่างชาติมาเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนภายใต้ เงื่อนไขเดียวกัน

2. ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนคืออะไร ?
เป็นปฏิทินประจำปีที่แจ้งกำหนดการรับสมัครโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนแต่ละ โครงการ/ประเทศว่าจะเปิดรับสมัครเดือนอะไร เพื่อให้นักศึกษาได้วางแผนการเรียนและเตรียมตัวให้พร้อมมากที่สุด

3. สามารถค้นหาข้อมูลมหาวิทยาลัยคู่สัญญาที่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ที่
ดูรายละเอียดได้ที่ http://oia.tu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=168&Itemid=242

4. โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจะประกาศรับสมัครเมื่อไร? จะเตรียมตัวอย่างไร ?
ดูได้จากปฏิทินการรับสมัครได้ที่ http://inter.tu.ac.th/index.php/calendar หรือสอบถามได้ที่งานส่งเสริมการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ ตึกธรรมนที ชั้น 1 หรือโทร. 02-613 2046 -47

5. ถ้าไม่มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL, IELTS) แต่อยากไปแลกเปลี่ยนจะสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนได้หรือไม่?
หากมาหวิทยาลัยคู่สัญญามีหลักสูตรภาษาอื่น เช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย ภาษาจีน ฯลฯ สามารถใช้ผลคะแนนของภาษานั้นๆในการสมัครตามที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญาแห่งนั้นกำหนด โดยต้องยื่นผลคะแนนทดสอบจากศูนย์สอบภาษานั้น หรือใช้เอกสารอื่นที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญากำหนดไว้ได้ เช่น จดหมายรับรองจากอาจารย์ที่สอนภาษานั้นๆ

6. จะวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างไร แพงมากหรือเปล่า
การแบ่งค่าใช้จ่าย ควรแบ่งเป็นสองส่วน ดังนี้
ส่วนแรก -  ค่าใช้จ่ายก่อนไปแลกเปลี่ยน เช่น ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าตรวจร่างกาย ค่าทำประกันสุขภาพ+อุบัติเหตุ  ค่าหนังสือเดินทาง ค่า Visa 
ส่วนที่สอง - ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าหนังสือ ค่าสันทนาการต่างๆ

    แนะนำให้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้จากเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยที่จะไปแลกเปลี่ยน
    หรือสอบถามจากรุ่นพี่ที่ไปแลกเปลี่ยนกลับมาแล้ว

7. อยู่ปี 4 แล้ว จะไปแลกเปลี่ยนได้หรือไม่
ทำได้แต่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ทั้งนี้จะพิจารณาจากแผนการเรียน

8. ไปเรียนแลกเปลี่ยน1-2 ภาค (1ปีการศึกษา)แล้วจะกลับมาจบและรับปริญญาพร้อมเพื่อนหรือไม่
การที่นักศึกษาจะได้รับปริญญาพร้อมเพื่อนหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการวางแผนการเรียนก่อน เดินทางไปแลกเปลี่ยน

9. เป็นห่วงเรื่องเกียรตินิยม ถ้าเวลาเรียน+ไปแลกเปลี่ยนด้วยมากกว่า 4 ปีจะหมดสิทธิขอเกียรตินิยมหรือไม่
ไม่มีผลต่อเกียรตินิยม การไปแลกเปลี่ยนเป็นการนับเวลาเรียนต่อเนื่องเหมือนเรียนปกติที่มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์และไม่ต้องลาพักการศึกษาเพียงแต่ย้ายไปเรียนในต่างประเทศและนำ วิชากลับมาเทียบโอนได้

10. อยากไปแลกเปลี่ยน แต่ GPA ไม่ถึง 3 หมดสิทธิสมัครหรือเปล่า ??
บางโครงการ / บางประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนดคุณสมบัติ GPA ไม่น้อยกว่า 2.8 สำหรับปริญญาตรี ซึ่งนักศึกษาสามารถสมัครได้แต่ทั้งนี้จะต้องมีผลคะแนนภาษาที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ด้วย

1. What's Exchange Student?
Exchange student is student from Thammasat University under the Exchange program with partner universities. Exchange students are required to perform a credit transfer process as required by the university and responsible faculties.

2. What's the Exchange Calendar?
It's a calendar that will show the application period for each semester.

3. How can i find the lists of the partner university?
Please visit this link :http://oia.tu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=168&Itemid=242

4. When will the Exchange program open for the application?
You can check the application period at the " Exchange Calendar" here : http://inter.tu.ac.th/index.php/calendar or Contact Office of International Affairs at Dhammanathee Buillding, Tha Prachan.

5. If i don't have the English test scores, what should i do?
Some of the partner university have other programs which required other languages such as Japanese , Chinese, Russian, French and etc. You can submit the language test scores on the language required for the program you wish to apply.

6. How can i plan for all the costs?
The expenses will seperate into 2 batches :
First Batch - Expenses before travel abroad : Air fares, Health Checking , Insurance, Visa Application and Passport
Second Batch - Expenses during time abroad : Monthly expenses , Dormitory , Travel Expenses , Books and Test books and etc.

7. If i'm in my final year, can i still apply?
Yes, but it's under the consideration of the committees. The committees will consider on your study plan.

8. Will i be able to graduate with my friend if i join the exchange program for 1 year?
You have to make a effective study plan on your year abroad, consult your home faculty.

9. Will i still receive the " Student's Honor" if i have my year abroad?
Yes, by joining the exchange program, the student will not be considered as suspended period, your period abroad will be continue as normal in Thammasat. After returning to Thammasat University upon completion of a program, students are required to complete the credit transfer in accordance with the student’ s faculty regulations before their graduation. The Registrar’s office will record “Leave” on the transcript of a returned exchange student who does not complete the credit transfer process.

10. My GPA is under 3.00, will i qualify for the exchange program?
Many partner universities required GPA of 2.80, however, your language test scores need to meet their requirement too.

 

 


 

 

Tha Prachan :

Office of International Affairs

Dhammanathee building 

2 Pra Chan Rd., Pra Nakorn 

Bangkok 10200 THAILAND

Rangsit Center :

Office of International Affairs

Visitaksorn Building (Social Sciences Building2)

99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang,

Rangsit, Prathumthani 12121 Thailand                

General Inquiry :

info.inter@tu.ac.th

 

Exchange Program  :     

mobility@oia.tu.ac.th            

 

         

MOU & Visit :

collaboration@oia.tu.ac.th

 

Consortium/Short Program :

issara.s@oia.tu.ac.th

 

Tel : Exchange Program : (662) 613-2047 , 613-3023                    MOU , Protocol & Visit : (662)613-3023                        Fax. (662) 623-5289  

  Thammasat International Office         Thammasat International Students         OIAthammasat            OIA Thammasat