เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์ม

เอกสาร    

แบบฟอร์มใบสมัครโครงการแลกเปลี่ยน

ใบรายงานตัวกลับจากการแลกเปลี่ยน

(นักศึกษาจะต้องส่งใบรายงานตัวพร้อมกับรายงานประสบการ์ณการไปแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 1 หน้า A4)       
 

 

เอกสาร

เอกสาร  
ประกาศกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา พ.ศ.2558        

-อนุมัติส่งนักศึกษาไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญา ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562

 

Study Plan ของนักศึกษาเรียงตามชื่อมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562

 

 

A-H

I-N

O-R

S-Z

 

 

 

 

Office of International Affairs 
Thammasat University

Dhammanathee building 

2 Pra Chan Rd., Pra Nakorn 

Bangkok 10200 THAILAND

Exchange Program : (662) 613-2047 , 613-3023

MOU , Protocol & Visit : (662)613-3023

Fax. (662) 623-5289                                                                                                                                              

General Inquiry :

info.inter@tu.ac.th

 

Exchange Program :     

mobility@oia.tu.ac.th                     

MOU & Visit :

collaboration@oia.tu.ac.th

 

Short Program :

issara.s@oia.tu.ac.th

 

 

 

                         Thammasat International Office                  Thammasat International Students                oiathammasat                    Oia Thammasat