เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์ม

เอกสาร  

ใบรายงานตัวกลับจากการแลกเปลี่ยน

(นักศึกษาจะต้องส่งใบรายงานตัวพร้อมกับรายงานประสบการ์ณการไปแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 1 หน้า A4)       

 

เอกสาร

เอกสาร  
ประกาศกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา พ.ศ.2558        

 

 

 

 

Office of International Affairs Thammasat University

Dhammanathee building 

2 Pra Chan Rd., Pra Nakorn Bangkok 10200 THAILAND

Tel. : (662) 613-2046-47 - Exchange Program/Student Service

      (662)613-3023 - MOU , Protocol & Visit

Fax. (662) 623-5289

Thammasat

About TU

Academic

Admission

 For International Students

Admission

International Students Services

Student Activities

Student Voices

For Thai Students

Thammasat Abroad

Exchange Program

Scholarship

Student Voices 

OIA Email : info.inter@tu.ac.th

Mobility : mobility@oia.tu.ac.th

Collaboration : collaboration@oia.tu.ac.th