กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง) ได้ดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อให้นักศึกษาไปศึกษาโดยไม่รับปริญญา (non-degree student) ในทุกๆปี โดยโครงการแลกเปลี่ยนจะแบ่งเป็น

Office of International Affairs, Rector's Office, have recruited students for both Bachelor and Master degree students to participate in exchange programs with partner universities in every years.Reaffirming Thammasat University’s goal to promote our students to acquire international, life-long and academic experiences through exchange programs, selected students will be entitled to study in overseas courses at a partner university not exceeding ONE academic year as an exchange (non-degree) student.

1. โครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ในทวีป / Exchange Program for each continents :
   Asia Click
   Europe and Scandinavia Click
   Oceania Click
   North America Click
   Latin America Click

2. ISEP    Click
3. ASEAN International Mobility for Students (AIMS) programme (AIMS)  Click
4. Erasmus+

 

 

Tha Prachan :

Office of International Affairs

Dhammanathee building 

2 Pra Chan Rd., Pra Nakorn 

Bangkok 10200 THAILAND

Rangsit Center :

Office of International Affairs

Visitaksorn Building (Social Sciences Building2)

99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang,

Rangsit, Prathumthani 12121 Thailand                

General Inquiry :

info.inter@tu.ac.th

 

Exchange Program  :     

mobility@oia.tu.ac.th            

 

         

MOU & Visit :

collaboration@oia.tu.ac.th

 

Consortium/Short Program :

issara.s@oia.tu.ac.th

 

Tel : Exchange Program : (662) 613-2047 , 613-3023                    MOU , Protocol & Visit : (662)613-3023                        Fax. (662) 623-5289  

  Thammasat International Office         Thammasat International Students         OIAthammasat            OIA Thammasat